Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je COOL DIVERS s.r.o., se sídlem Pavlouskova 4433/1, 708 00 Ostrava Poruba, DIČ: CZ07480784, identifikační číslo: 07480784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 75956(dále jen: „správce“).

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE: 

COOL DIVERS s.r.o.
Adresa provozovny: Třebovická 5080/41, Ostrava 722 00
Tel: 737 737 967
Email: info@cooldivers.cz

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše uvedené osobní údaje či některé z těchto osobních údajů je nutné zpracovat za účelem naplňování obchodní a podnikatelské činnosti Správce (včetně zasílání elektronických marketingových sdělení, obchodních sdělení, nabízení výrobků a služeb, newsletterů), případně pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů, případně pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, eventuálně je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas, přičemž tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti COOL DIVERS s.r.o. Třebovická 5080/41, Ostrava 722 00 nebo na e-mailové adrese info@cooldivers.cz

ROZSAH ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

– Jméno, příjmení, oslovení
– Datum narození, místo narození
– Fakturační adresa
– Adresa pro zasílání objednaného zboží
– Telefonní číslo
– E-mailová adresa
– Historie nákupů
– Historie navštívených stránek na webu
– Historie aktivit v e-mailových kampaních 

PRÁVNÍ DŮVODY, ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto účely:

– odeslání elektronického formuláře s objednávkou/přihláškou
– procesy spojené s identifikací Subjektu údajů
– komunikace se Subjektem údajů

Dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy se rozumí doba deseti (10) let od provedení objednávky.

2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

3. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

4. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou.

Zpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek, dobou zpracování osobních údajů udělených v souladu s oprávněným zájmem správce se rozumí doba tří (3) let.

5. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel;
Jedná se zejména o tyto účely:

– zasílání obchodních sdělení emailovým newsletterem

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

– vyřízení objednávky
– vyřízení reklamace
– zodpovězení Vašich dotazů
– cílenou nabídku našeho zboží a služeb
– marketingové akce
– uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI A ZPRACOVATELI

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

– poskytovatel softwaru a IT řešení případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá či v budoucnu bude využívat
– Internet CZ
– hostingové služby
– Google  – Google Analytics a Google Dics
– Distributorské společnosti  – Česká pošta, PPL, DPD, apod.
– Poskytovatelé platebních brán
– Účetní firma
– Banky

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů je informován o svém právu:

– požadovat od správce přístup k osobním údajům;
– na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;
– vznést námitku proti zpracování;
– na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;
– na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
– nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, správce, či jím pověřená osoba, na žádost subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, ICO: 70837627, https://www.uoou.cz

NAVŠTIV NÁS

Otvírací doba:
Po, čt: 9:30 - 12:00   13:00 - 17:00
Út, st:  9:30 - 12:00   13:00 - 17:30
Pá:      9:30 - 12:00   13:00 - 16:00

Třebovická 41, Ostrava

ZAVOLEJ

Chceš se zeptat na paddleboardy okamžitě? Nestyď se zavolat. Jsme tu pro tebe.

NAPIŠ

Máš dotaz týkající se ohledně paddleboardů koupě či půjčovny? Napiš nám.